Ludwika Paleta,Dominika Paleta, OTHER Magazine [Mexico] (February 2011)