Naohito Fujiki,Hiroki Narimiya,Ueto Aya! smileeee.gif