Frida Gustavsson - Elle Magazine, Italy (November 2019)