Starity

Adatkezelési tájékoztató

A Mediadyn Kft (9700 Szombathely, Váci Mihály u. 65.), mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Mediadyn Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályi előírások, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR).

1. Az adatkezelő

Az starity.hu adatkezelője a Mediadyn Kft. (továbbiakban Adatkezelő).

2. Az adatkezelés célja

2.1. Az oldal látogatása során a szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk.

2.2. A regisztráció során megadott valamennyi adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük. A profilod szerkesztésekor megadott adatok kezelésének a célja a közösségépítés. A tevékenységeid során hozzánk került aktuális IP címedet a kulturált, felelős magatartás biztosítása, valamint az oldal biztonsága érdekében rögzítjük.

2.3. A kapcsolati űrlapon megadott adataidat a kapcsolatfelvétel érdekében kérjük, hogy reagálhassunk a megkeresésre.

3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Mediadyn Kft-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Mediadyn Kft. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Látogatás
A Starity.hu látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük a hálózati identitásodat: számítógéped IP-címét és at általad használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásod időpontját, és a megtekintett oldalak címét.

4.2. Regisztráció
Az oldalon való regisztráció során az alábbi adatokat tároljuk: regisztráció időpontja, email cím, felhasználónév, profilkép, nem, születési dátum, lakóhely, családi állapot, foglalkozás, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, kedvenc sztárok, bemutatkozó szövegek. Az becenév, email cím, valamint a nemed megadása elengedhetetlen, a többi adat megadásáról szabadon dönthetsz. Az e-mail címed nem publikus, de a többi adat - ha úgy állítottad be - mások (az oldal bármely látogatója) számára hozzáférhetővé válik.

4.3 Kapcsolatfelvétel, levelezés
A kapcsolatfelvételi űrlapon nevet és email címet, valamint a levélben rendelkezésünkre bocsátott adatokat tároljuk.

4.4. Cookie-kezelés
Látogatásod során ellenőrző fájlt (cookie) kaphatsz weboldalunktól, az oldal látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics, Gemius), valamint a hirdetéseket kiszolgáló szolgáltatásoktól (Google Adsense, Adverticum, Strossle). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramokban letilthatók), ám egyes szolgáltatásaink (pl. automatikus belépés a Starityre) csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A méréssel és hirdetések követésével összefüggő adatok kezeléséről a külső szolgáltatást nyúktó adatkezeló tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségeket lsd. 7. pontban.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A szerver által automatikusan rögzített adatok 60 napoig állnak rendelkezésünkre.

5.2. A regisztrált felhasználó által megadott adatokat addig őrizzük, míg nem kéri azok törlését. A meg nem erősített regisztrációk 30 nap után törlésre kerülnek.

5.3. A kapcsolatfelvételi űrlap elküldésén keresztül, valamint emailes kommunikáció során elküldött adatokat az ügy elintézéstől számított legfeljebb öt évig őrizzük meg.

5.4 Az adatok törlésének megvalósulása:
A regisztrált felhasználó az adatainak törlését bejelentkezés után a Személyes oldalam menüpont Profil megszüntetése almenüpontjában saját maga végrehajthatja, de kérheti a törlést az Adatkezelő 7. pontban megadott elérhetőségein is.

A felhasználói fiókból indított törlés azonnal végrehajtásra kerül. A levélben intézett törlési kérelem a levél megérkezésétől számított 30 napon belül történik.

Törlés után az oldalon végzett tevékenységek (közzétett cikkek, vélemények, hozzászólások) a beceneve feltüntetése mellett megmaradnak, azonban minden más személyes adat törlésre kerül, a személyazonosság helyreállítására utólag nincs lehetőség.

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatokhoz a Mediadyn Kft. arra jogosult munkatársai - kizárólag a legszűkebb szükséges kör - férhetnek hozzá.

Az adatokat 24 órás őrzéssel védett szervereken tároljuk, melyeket a Rackforest Kft. (H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.), valamint a Hetzner Online GmbH (D-91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.) szerverparkjában üzemeltetünk.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az Adatkezelő olyan műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a biztonságról, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
- a titkosságot (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult),
- a sértetlenséget (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét),
- a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök).

Az Adatkezelő informatikai rendszere alkalmazásszintű védelemmel gondoskodik az illetéktelen hozzáférések, a számítógéppel támogatott csalások ellen, valamint minden tőle elvárható óvintézkedést megtesz az adatok védelme érdekében.

7. Az adatkezelő elérhetőségei

7.1. A starity.hu adatkezelőjének elérhetőségei
Cégnév: Mediadyn Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 65.
Adószám: 23062595-2-18
Email: info@starity.hu

7.2. Kapcsolódó webanalitikai szolgáltatók elérhetőségei

Google Analytics: https://www.google.com/analytics/
Gemius: http://www.gemius.hu/

7.3. Kapcsolódó hirdetéskiszolgálók elérhetőségei

Google Adsense: https://www.google.com/adsense/
Adverticum: https://adverticum.net/szolgaltatasaink/adserver/
Strossle: https://strossle.com/

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

8.1. Az Érintett
a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
b. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
d. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;
e. bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
f. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

8.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

8.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

8.5. A személyes adatot törölni kell, ha
a. a kezelése jogellenes;
b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d. az adatkezelés célja megszűnt;
e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

8.6. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

8.7. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

8.8. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

8.9. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni.
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Dátum: 2018. május 25.