Cosmic Girls Bona - ‘NYLON’ Magazine 2017 November