Yamazaki Kento & Yoshizawa Ryo - Non-no magazine (May 2019)